Turvallisuusohjeet

Turvallisuusohjeet

Turvallisuus ja tiedotussuunnitelma 2022

Helsingin maatapahtumasta ja sen turvallisuudesta vasta MarinaBay, Katajanokan vierasvenesatama. Satama tietää puitteet ja ovat varautuneet yleisötilaisuuksiin. Kilpailun organisaatio muistuttaa MarinaBayta tästä velvoitteesta.

Viron Kakumäen toiminnasta ja turvallisuudesta vastaa Haven Kakumäen huvivenesatama, koska satama on varautunut varautuneet tilaisuuksien järjestämiseen ja tuntevat myös paikalliset velvoitteet. Kilpailun organisaatio luonnollisesti muistuttaa Haven Kakumäe:tä tästä velvoitteesta.’

Kuten aikaisempinakin vuosina, ilmoitamme/pyydämme lupaa kilpailuun Viron viranomaisilta (poliisi ja Estonia Maritime Administration). Kyseisille tahoille lähtee myös linkit kilpailumateriaaleihin ja reittivaihtoehtoihin.

Kilpailusta tiedotetaan lisäksi seuraavia tahoja:

 • Suomen meripelastusseuralle ja erikseen Jenny Wihuri (mpas1).
 • Viron meripelastusyhdistys
 • Lyhyt tiedote tapahtumasta myös HÄKElle.
 • Tiedotus fintraffic.fi sivuston kautta VTS:lle.
 • Helsingin edustan risteilyaluksille ja ravintoloiden yhteysaluksille, listan mukaan, joka pyritään päivittämään joka vuosi, koska toimijoissa on vuosittain muutoksia.
 • Tiedotetaan ennakkoon myös sähköpostitse VTS ja MRSC:lle, erillinen muistutus kilpailupäivänä. 

HTR-kilpailujärjestäjän vaatimukset (ovat kilpailukutsussa):

 • Veneen tulee olla katsastettu vähintään SPV:n luokkaan 3 tai täyttää ISAF ASRC 3 vaatimukset.
 • Veneessä tulee olla VHF radio ja kyseessä olevaan radioon oikeuttava radiotodistus.
 • Veneessä tulee olla voimassa oleva vakuutus (sis. Vastuuvakuutuksen)
 • Miehistön minimimäärä 3 henkilöä, pois lukien DH-luokkaan ilmoittautuneet (jossa kaksi henkilöä).
 • Venekunnan miehistöluettelo tulee olla ajantasainen ja kirjattuna M2S kilpailujärjestelmään tai toimitettuna heltal@kopu.fi-osoitteeseen.
 • Veneelle tehdään pistokokeenomaisia tarkistuksia ennen lähtöä, tyypillisesti näitä ovat esim.: kulkuvalojen toimivuus, VHF- toiminta.
 • Veneet käyttävät seurantalaitteita, joten veneet ovat kilpailujärjestäjän tunnistettavissa kilpailun aikana.

Purjehdusohjeissa velvoitetaan pitämään pelastusliiviä yllä kilpailun aikana.

Muistutetaan, että vesillä voi olla myös eri maiden aluksia mm. SS Kearsargen harjoitusten vuoksi, jotka voivat olla vaikeammin havaittavia. 

Mahdollisuus GPS häirintään otettava huomioon.

Viron VHF kanavat (13 VTS alueella ja 61 GOFREP alueella). 

 

Safety and information plan 2022

MarinaBay, Katajanokka’s guest marina, is the only thing about Helsinki’s land event and its safety. The port knows the framework and are prepared for public events. The competition organization reminds MarinaBay of this obligation.

Haven Kakumäe yacht harbor is responsible for the operation and safety of Kakumäki in Estonia, because the harbor is prepared for organizing events and also knows the local obligations. The organization of the competition naturally reminds Haven Kakumäe of this obligation.’

As in previous years, we notify/request permission for the competition from the Estonian authorities (police and Estonia Maritime Administration). Links to competition materials and route options will also be sent to those parties.

The following parties will also be informed about the competition:

 • To the Finnish Sea Rescue Society and separately to Jenny Wihuri (mpas1).
 • Estonian Sea Rescue Association
 • A short information about the event also for emergency center.
 • Information to VTS via the fintraffic.fi website.
 • I represent Helsinki on cruise ships and restaurant connection ships, according to the list, which is updated every year, as there are changes in the operators every year.
 • VTS and MRSC will also be informed in advance by e-mail, a separate reminder on the day of the competition.

The requirements of the HTR competition organizer (are in the Notice of Race):

 • The boat must be inspected to at least SPV class 3 or meet ISAF ASRC 3 requirements.
 • The boat must have a VHF radio and a radio certificate entitling to the radio in question.
 • The boat must have valid insurance (including liability insurance)
 • The minimum number of crew is 3 people, excluding those registered in the DH category (where two people).
 • The boat’s crew list must be up-to-date and registered in the M2S competition system or delivered to heltal@kopu.fi.
 • Spot tests are performed on the boat before departure, typically these are e.g.: operation of navigation lights, VHF operation.
 • The boats use tracking devices, so the boats are identifiable by the race organizer during the race.

In the sailing instructions, it is mandatory to wear a life jacket during the race.

We remind you that there can also be ships from different countries in the waters, e.g. Due to SS Kearsarge’s exercises, which may be more difficult to detect.

The possibility of GPS interference must be taken into account.

Estonian VHF channels (13 in the VTS area and 61 in the GOFREP area).